Semalt, Google Analytics salgylanma spamyny nädip blokirlemelidigini bilýär

Elektron söwda telekeçiler üçin umumy platforma öwrülýär. Bloggerler we beýleki web sahypalarynyň eýeleri, web sahypalary üçin netijeli sanly marketing üçin uly zerurlyk tapýarlar. Köplenç web ussatlary we web sahypalarynyň eýeleri, web sahypasynyň mazmunynyň dürli internet programmalary üçin iň amatlydygyny üpjün etmek üçin mazmun marketingi we Gözleg motory optimizasiýasy ýaly sanly marketing endiklerini ulanýarlar. Sanly marketing usullarynyň köpüsi, sahypalarynyň gözleg motorlarynda gowy gülläp ösýändigine göz ýetirmek üçin güýçli gözleg motorynyň marketing endiklerine baglydyr. Internet marketingini onlaýn işe täsir etmegiň köp usuly bar. Mysal üçin, köp kärhanalar SEO-nyň çäginde köp sanly web marketing çärelerini ýerine ýetirip bilerler.

Google Analytics zyýanly spamy öz içine alyp biler. Bu gural, her bir webmaster üçin ähli prosesiň işleýşine zerur düzedişler girizmek üçin bilimleri we usullary almak üçin adatydyr. Köp halatlarda adamlar zyýanly Google Analytics ugrukdyryjy spamyň täsirinden ejir çekýärler. Bu spam belli bolmadyk domenden gelip çykýan habarlaryň bir toparyny öz içine alyp biler. Köplenç zyýanly Google Analytics ugrukdyryjy spam hüjümleri gara sanawdaky domenlerden gelýär. Iň oňat ýerine ýetiriş aralygy üçin ahyrky meýilnamany berkitmek möhümdir. Köp sanly kompaniýa bu spam hüjüminiň mümkinçiligini äsgermezlik edenlerinde marketing meýilnamalarynda şowsuzlyga uçrady.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Endrýu Dyhan, üstünlik gazanmak üçin bu ýerde käbir amaly meseleleri kesgitleýär.

Bot we botnetler

Käbir gowy işleri ýerine ýetirýän programma üpjünçiliginiň ýerine ýetirilişi bar. Bu botlar programma üpjünçiligi dünýäsinde fiziki robotlara öýkünmäge synanyşýarlar. Mysal üçin, Google botlary ygtybarly domenlere, şeýle hem amallara gowy rugsat bermeýänlere berk täsir edýär. Köp zyýanly Google Analytics spam hüjümleri haker botlaryna baglydyr. Botnetler umumy domeni nyşana alýan köp sanly botlary öz içine alýar. Botnet hüjümleri, web sahypalaryna seredişiň hemmesini kynlaşdyrýar. Fiziki hüjüme sezewar bolan serwerde Hyzmatdan ýüz öwürmek hüjümini edip bilerler. Elektron söwda web sahypalary üçin web sahypalaryny ýasaýan adamlar botlary ulanmakdan hem peýdalanyp bilerler. Mysal üçin, gözleg motorlary web sahypalarynyň mazmunyny gözlemek üçin bu ajaýyp skriptleri ulanýarlar. Bu edep-terbiýede, spam käbir erbet botlardan gelip biler.

Netije

Elektron söwda web sahypalarynyň köpüsi, sahypalaryny gowy etmek üçin botlara baglydyr. Bu ýollar bilen, internetde bar bolan bazardan gazanýarlar. Mysal üçin, elektron söwda kompaniýalary ýaly kärhanalar, webiň dürli künjeginden gelýän müşderilerden köp satyp bilerler. Zyýanly Google Analytics Referral Spam botlardan gelip biler we web sahypasyna köp sanly web hüjümini ýetirip biler. Internet ulanyjylary, Google bot hüjümlerinden we beýleki köp sanly web hüjümlerinden habarly bolmalydyrlar. Şeýlelik bilen, web sahypalary müşderi maglumatlaryny ýa-da kredit kartoçkasy maglumatlary ýaly ulanyjy maglumatlaryny ogurlamagy maksat edinýän hakerler üçin ejiz bolýar. Bu SEO gollanmasy, tagallalaryňyza Google Analytics ugrukdyryjy spamdan uzak durmaga kömek edip biler. Web hüjüm howplarynyň ähli görnüşlerinden ygtybarly web sahypasyny ýasap bilersiňiz. Her web dizaýn kärhanasynda ygtybarly SEO howpsuzlyk ulgamynyň bardygyny elmydama ýatdan çykarmaň.

mass gmail